اکوا کندیشنر بلاک واتر

ایجاد مجدد آب طبیعی رودخانه های جنگل های استوایی

کاربرد: 60 میلیلیتر (حدود نصف درب ظرف) از بلاک واتر را به هر 10 لیتر آب اکواریوم اضافه نمایید. بلاک واتر که عصاره ارگانیک استخراج شده از مواد طبیعی است، رنگ و شرایط آب اکواریوم را به رنگ و شرایط آب طبیعی رودخانه های جنگلهای بارانی مناطق استوایی برمیگرداند. کیفیت تغییر بستگی دارد به وضعیت فیلتر و فواصل تعویض آب دارد. هر بار که رنگ مورد نظر از بین برود، مقدار فوق الذکر را دوباره به آب اکواریوم اضافه نمایید.

  • در صورت وجود کربن فعال شده در فیلتر، رنگ بلاک واتر زود از بین میرود.
  • این محصول فقط برای اکواریوم آب شیرین میباشد.
  • در محلی خنک و تاریک نگهداری نمایید و حد ال امکان هر چه زود تر مصرف نمایید.

تذکرات ایمنی: این محصول برای پرورش و نگهداری گیاهان آبزی و ماهی های استوایی در اکواریوم طراهی شده است. از آن برای کارهای نامناسب استفاده نکنید. در صورت استفاده صحیح، بی ضرر بودن این محصول مورد آزمایش قرار گرفته و تایید شده است. لذا در صورت مرگ و میر یا بیماری در اکواریوم، شرکت ADA هیج مسئولیت ندارد.

  • از دسترس کودکان دور نگهدارید.

اکوا کندیشنر بلاک واتر: 250 میلیلیتری

ایجاد مجدد آب طبیعی رودخانه های جنگل های استوایی

کاربرد: 60 میلیلیتر (حدود نصف درب ظرف) از بلاک واتر را به هر 10 لیتر آب اکواریوم اضافه نمایید. بلاک واتر که عصاره ارگانیک استخراج شده از مواد طبیعی است، رنگ و شرایط آب اکواریوم را به رنگ و شرایط آب طبیعی رودخانه های جنگلهای بارانی مناطق استوایی برمیگرداند. کیفیت تغییر بستگی دارد به وضعیت فیلتر و فواصل تعویض آب دارد. هر بار که رنگ مورد نظر از بین برود، مقدار فوق الذکر را دوباره به آب اکواریوم اضافه نمایید.

  • در صورت وجود کربن فعال شده در فیلتر، رنگ بلاک واتر زود از بین میرود.
  • این محصول فقط برای اکواریوم آب شیرین میباشد.
  • در محلی خنک و تاریک نگهداری نمایید و حد ال امکان هر چه زود تر مصرف نمایید.

تذکرات ایمنی: این محصول برای پرورش و نگهداری گیاهان آبزی و ماهی های استوایی در اکواریوم طراهی شده است. از آن برای کارهای نامناسب استفاده نکنید. در صورت استفاده صحیح، بی ضرر بودن این محصول مورد آزمایش قرار گرفته و تایید شده است. لذا در صورت مرگ و میر یا بیماری در اکواریوم، شرکت ADA هیج مسئولیت ندارد.

  • از دسترس کودکان دور نگهدارید.

 

بازدید 1813 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « کلییر داش پناک W »