اکوا کندیشنر پایه ریو

اکوا کندیشنر پایه ریو: 250 میلیلیتری

زداینده فلزات سنگین و ایجاد کننده آب طبیعی رودخانه های جنگل های استوایی

کاربرد: 6 میلیلیتر پایه ریو (حدود نصف درب ظرف) را هفته ای یک بار به هر 10 لیتر آب اکواریوم اضافه نمایید. مانند آب رودخانه های جنگل های بارانی مناطق استوایی، محافظ موجود در پایه ریو، از ماده چرب روی بدن و از آبشش های ماهیان محافظت میکند. همچنین انواع ویتامینها و مواد ارگانیک موجود در آن تاثیر قوت بخش در ماهی ایجاد میکند و مقاومت بدن شان را افزایش میدهد. موقع تعوض آب مخزن با آب شیر نیز، همین مقدار فوق الذکر را به آن اضافه نمایید. پایه ریو، فلزات سنگین موجود در آب شیر را خنثی میکند.

  • ولی برای خنثی کردن کلرین، از اکوا کندیشنر کلرآف استفاده نمایید.   
  • این محصول فقط برای اکواریوم های آب شیرین میباشد.
  • در محلی خنک و تاریک نگهداری نمایید و حد المکان زود مصرف نمایید.  

تذکرات ایمنی: این محصول برای پرورش و نگهداری گیاهان آبزی و ماهی های استوایی در اکواریوم طراحی شده است، برای کارهای نامناسب از آن استفاده ننمایید. در صورت استفاده صحیح، بی ضرر بودن این محصول برای موجودات زنده از قبیل ماهی و گیاهان آبزی مورد آزمایش و تایید قرارگرفته است لذا در صورت مرگ و میر یا بیماری موجودات زنده وگیاهان در آکواریوم، شرکت ADA هیچ مسئولیت ندارد.

از دسترس کودکان دور نگهدارید

اکوا کندیشنر پایه ریو

اکوا کندیشنر پایه ریو: 250 میلیلیتری

زداینده فلزات سنگین و ایجاد کننده آب طبیعی رودخانه های جنگل های استوایی

کاربرد: 6 میلیلیتر پایه ریو (حدود نصف درب ظرف) را هفته ای یک بار به هر 10 لیتر آب اکواریوم اضافه نمایید. مانند آب رودخانه های جنگل های بارانی مناطق استوایی، محافظ موجود در پایه ریو، از ماده چرب روی بدن و از آبشش های ماهیان محافظت میکند. همچنین انواع ویتامینها و مواد ارگانیک موجود در آن تاثیر قوت بخش در ماهی ایجاد میکند و مقاومت بدن شان را افزایش میدهد. موقع تعوض آب مخزن با آب شیر نیز، همین مقدار فوق الذکر را به آن اضافه نمایید. پایه ریو، فلزات سنگین موجود در آب شیر را خنثی میکند.

  • ولی برای خنثی کردن کلرین، از اکوا کندیشنر کلرآف استفاده نمایید.   
  • این محصول فقط برای اکواریوم های آب شیرین میباشد.
  • در محلی خنک و تاریک نگهداری نمایید و حد المکان زود مصرف نمایید.  

تذکرات ایمنی: این محصول برای پرورش و نگهداری گیاهان آبزی و ماهی های استوایی در اکواریوم طراحی شده است، برای کارهای نامناسب از آن استفاده ننمایید. در صورت استفاده صحیح، بی ضرر بودن این محصول برای موجودات زنده از قبیل ماهی و گیاهان آبزی مورد آزمایش و تایید قرارگرفته است لذا در صورت مرگ و میر یا بیماری موجودات زنده وگیاهان در آکواریوم، شرکت ADA هیچ مسئولیت ندارد.

از دسترس کودکان دور نگهدارید

 

بازدید 1291 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « مولتی باتم آیرن باتم بایو رییو »