جلبک کرکی(Fuz algae)

لزوماً به علت نور زیاد رشد نمی کند. گیاهانی که با این جلبک در گیر می شوند دچار کمبود مواد غذایی می شوند و حتی ممکن است برخی مواد را به آب برگرداند. این جلبک در حجم کم طبیعی به نظر میرسد. آکواریوم هایی با سیامی جلبک خوار، اتوها،Bristlenoseوپلکو وMolliesاز این جلبک آسیب نخواهند دید. تعادل مواد غذایی اولین قدم برای مبارزه  با این جلبک است.

بازدید 2498 بار