جلبک سبز آبی(Blue-Green)

 اگر چه آن را سبز آبی می نامند ولی خیلی سبز و آبی نیست. این جلبک در حقیقت یک نوع سیانو باکتر است. یک شکل از زندگی که هم گیاه است و هم حیوان. این جلبک به شکل لجنی، سبز-آبی، ورقه ای که می تواند همه چیز را در مدت کوتاهی بپوشاند.این جلبک اگر به رشد خود ادامه دهد، هم ماهی ها و هم گیاهان را نابود خواهند کرد. جمع نخواهد شد و به سادگی با دست بر طرف خواهد شد، چون بخش تحتانی به سادگی بهبود نمی یابد پس از برطرف کردن به سرعت بر خواهد گشت.با استفاده از اریترومایسین و آنتی بیوتیکهای دیگر می توان آن را نابود کرد اما باید با دقت انجام شود. چون ممکن است باکتری های تثبیت کننده نیتروژن موجود در زیر دانه ها را هم از بین ببرد.استفاده از این روش همیشه ریسک افزایش مقاومت و یامقاوم شدن باکتری ها را به همراه دارد.

وقتی جلبکBlue-Greenبا استفاده از جلبک کش از بین برود جلبک شروع به پوسیده شدن خواهد کرد و در این حین اکسیژن آکواریوم  کاهش خواهد یافت. از آنجایی که تثبیت نیتروژن نیاز بهO2دارد تا آمونیاک را به نیترات تبدیل کند، کاهشO2منجر به کاهش تثبیت نیتروژن خواهد شد.

اگر جلبک کش استفاده شده باشد از سطح نیتریت داخل آکواریوم اطمینان حاصل کنید. همه جلبکی که ممکن است فاسد شود را از آکواریوم خارج کنید.

بعضی از آکواریوم داران قبل از این روش از تاریک کردن آکواریوم که قبلا توضیح داده شد استفاده می کنند. وقتی آکواریوم را پوشاندیم بهتر است قبل از برداشتن پوشش میزانCo2را به10-20 mg/lبرسانیم. با دست جلبک ها را تا 

جایی که می شود از آکواریوم خارج کنید.Egeria densa(جنس گیاهان کوچک آبزی تک هسته ای در امریکا) وCerto phylum demersumگیاهان مناسبی برای نگهداری در آکواریوم است. این گیاهان جهت جلو گیری از رشد جلبکBlue-Greenمناسب است. کاشت تعداد زیادی از گیاهان سریع الرشد و سالم ازموقعی که شروع به راه اندازی آکواریوم می کنیم و نگهداری10-20 mg/lنیترات و ساکشن کردن از روی شن ها جهت خارج کردن ضایعات از مهمترین روش برای جلوگیری از رشد جلبک است. جلبکBlue-Greenمی تواند در آکواریوم با سطح نیتروژن پایین یافت شود. به نظر می رسد که  این جلبک در آب با مقدار بالایCo2  و یا آب سنگین خوب رشد نخواهد کرد.

نکته: جلبکBlue-Greenیک جلبک مویی که در مدت کوتاهی از روی برگهای لجنی رشد می کند.

بازدید 2304 بار