جلبک برسی/ قرمز

    •این جلبک در هر دو نوع آب اسیدی و قلیایی رشد می کند. در آبهای سخت موجب ایجاد آهک می شود.( از طریق کلسیم زدایی به روش زنده) که باعث سخت تر شدن اب می شود. جلبک خوارهایی مثل کراسوکیلوس از آنها تغذیه میکنند . کلسیم زدایی ارگانیکی را می توان با اضافه کردنCo2به آب  متوقف کرد. گیاهان سریع الرشد می توانند با این جلبک که براحتی بر روی گیاهان کم رشد پراکنده می شوند مبارزه کنند.

    •وقتی گیاه جدیدی می خرید قبل از کاشتن بهتر است آن را برای 2 دقیقه در یک محلول ضدعفونی کننده ضعیف فرو برد(محلول 1 به 20 یعنی یکی ضد عفونی کننده بعلاوه بیست برابر آب) فراموش نکنید قبل از کاشت گیاه در آکواریوم آن را خوب با آب شستشو دهید. بهترین راه برای کنترل این جلبک کاشت تعداد زیاد گیاه سریع الرشد و سالم. معرفی کراسوکیلوس ،تامینCo2  30mg/lو15mg/lنیترات و0.4mg/lفسفات می باشد. ضمناً برگهای روی هم افتاده را باید قطع کرد.

بازدید 2140 بار