جلبک استاقورن(Staghorn algae)

یک رشته جلبک که به صورت طولی رشد کرده  و بعد چند شاخه می شود. روی سطح گیاهان به سمت منبع نور رشد می کند. باید این رشته ها را از روی سطوح برداشته و شاید لازم باشد که آن بخش از گیاه را قطع کرد.

سطح بالای آمونیاک وسطح پایینCo2رشد جلبک را تشدید می کند. گفته می شود که  جلبک خوار سیامی ، کنترل مواد غذایی و رشد گیاهان  این جلبک را محدود می کند.

بازدید 2305 بار